Obavještenje
December 20, 2017
Obavještenje
January 11, 2018

Obavjestenje

“VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o.
PODGORICA
Br. 31152/1
Podgorica  04.12.2017. godine

Na osnovu člana 32 Statuta Vodovod i kanalizacija« d oo, Podgorica Odbor direktora Vodovod i kanalizacija doo Podgorica, na sjednici održanoj dana 04.12.2017 godine, donio je
ODLUKU

DAJE SE saglasnost da se korisnicima “Vodovod I kanalizacija” d.o.o Podgorica izvrši obračun utrošene vode za decembar 2017.godine, na sljedeći način:
– korisnicima koji imaju ujednačenu potrošnju vode obračunaće se novembarska mjesečna potrošnja;
-korisnicima kod kojih je potrošnja vode u novembru bila iz nekog razloga uvećana, obračunaće se potrošnja koja bude očitana na vodomjeru.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a realizovaće je nadležne službe Društva

Obrazloženje
Izvršni direktor Društva je predložio, da se korisnicima ovog Društva obračun za utrošenu vodu za decembar 2017.godine izvrši na način, što će se korisnicima koji imaju ujednačenu potrošnju vode  obračunati novembarska potrošnja, a korisnicima kod kojih je potrošnja vode u novembru  bila iz nekog razloga uvećana, obračunaće se potrošnja koja bude očitana na vodomjeru. Obračun utrošene vode na ovaj način je prije svega u interesu potrošača jer će se spriječiti da računi za mjesec januar budu uvećani. Naime, predhodnih godina je zbog ovogodišnjih I božićnih praznika obračunski period za januar bio najduži u godini, što je za posledicu imalo uvećane račune za utrošenu vodu za januar I veliki broj prigovora potrošača na ove račune.
Odbor direktora je razmatrajući navedeni prijedlog ocijenio da je opravdan, pa je odlučio kao u dispozitiv.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,                                                              Prof.dr. Petar Živković