Odluka o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji glavnog grada – Podgorica
„Službeni list RCG – opštinski propisi“ br 22/03

Odluka o odvodjenju i prečišćavanju fekalnih voda sa područja koje obuhvata gup Podgorica
„Službeni list RCG – opštinski propisi“ br 022/03-5

Zakon o vodama
„Službeni list RCG“ br 27/7