IZBORI 2018

PUTNI NALOZI

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja(“Sl. list CG”, broj 52/2014 od 24.decembra 2014.g.), član 32, objavljujemo neđeljni pregled putnih naloga za vozila koja su u vlasništvu našeg Društva.