Kvalitet vode

Kvalitet vode za piće grada Podgorice

Kvalitet vode i vodosnabdijevanje je jedno od najaktuelnih pitanja u svijetu danas.

Ispitivanje kvaliteta vode za piće grada Podgorice vrši se u internoj laboratoriji ovog Društva.Velika pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta vode za piće s obzirom da je riječ o osnovnoj životnoj namirnici za piće, za pripremanje hrane i obavljanje osnovnih higijenskih potreba stanovništva, a samim tim i velika odgovornost.

Laboratorija vrši kontinuirano praćenje kvaliteta vode, koje obuhvata ispitivanje sirove vode svih vodoizvorišta i hlorisane vode iz distributivne mreže. Svrha ispitivanja po svim segmentima je pravovremeno uočavanje odstupanja kvaliteta vode od propisanih standarda tj, eventualnog zagađenja voda, identifikaciju vrste zagađenja i mogućih uzroka koji bi doveli do odstupanja, koje je osnova za pravovremeno donošenje adekvatnih mjera i postupaka za njihovo otklanjanje.
Njime se utvrđuje da li su tretman i distribucija vode u skladu s postavljenim ciljevima i važećim zakonskim propisima.

casa_02

Kontrola kvaliteta vode za piće sastoji se iz dvije relativno nezavisne cjeline:

• stalna kontrola kvaliteta vode, koja se obavlja u laboratoriji društva – interna kontrola vodovoda

• javnu zdravstvenu kontrolu vode za piće koju obavljaju ovlašćene institucije (ZU.Institut za javno zdravlje Crne Gore)

Laboratorija ovog Društva je akreditovana prema standardu MEST ISO/IEC 17025:2011, za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja, čime je dokazala kompetentnost u oblasti ispitivanja vode za piće.


Interna laboratorija svakog mjeseca ispita oko 250 uzoraka sirove i hlorisane vode koja se isporučuje potrošačima. Rezultati ispitivanja kvaliteta vode za piće koja se isporučuje potrošačima grada Podgorice, pokazuju da je u skladu sa Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće Sl.list CG br. 24/2012. i Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ br. 42/98 i 44/99.

Voda za piće koja se distribuira stanovništvu Podgorice odlikuje se:

• povoljnim organoleptičkim, fizičkim i hemijskim osobinama

• blago je alkalna, a vrijednosti za tvrdoću vode je svrstavaju u srednje tvrde vode

• Mineralizacijom (130-240 mg/l) koja joj daje svojstven i pitak ukus i svrstava je u odlične vode

• Nije opterećena organskim materijama što je veoma značajno s obzirom da je jedini postupak tretmana sirove vode potpuno automatizovan proces dezinfekcije gasovitim hlorom

• odsustvom nitrita i amonijaka čime se isključuje svježe fekalno zagađenje

• izuzetno niskim sadržaj mikroelemenata (Al, As , B, Ba, Be, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, F, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn, Si kao i anjona NH4+,NO2-,NO3-,PO43- ), daleko ispod MDK vrijednosti prema važećim Pravilnicima, Direktivama EU kao i preporukama SZO. Ovo je veoma važno s obzirom da sadržaj mikroelemenata često određuje mogućnost korišćenja vode.

Mikrobiološki pregledi vode pokazuju da je voda kojom se snabdijevaju građani Podgorice mikrobiološki ispravna i bezbjedna po zdravlje stanovništva.
kvalitet_vode

Na osnovu svih pokazatelja kvaliteta vode može se reći i zaključiti da je voda za piće kojom se snabdijevaju građani Podgorice izuzetnog kvaliteta što Podgoricu stavlja u privilegovan položaj s obzirom da je kvalitetna voda za piće, u vremenu u kojem živimo, postala raritet