Prijava za prijem računa putem email-a

Reklamacija


NAPOMENA: Prijava za slanje računa putem maila, koja ne sadrži uredno upisanu šifru, broj vodomjera i email adresu neće se razmatrati.