Projekti

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

U toku je izrada:

– Projekat cjevovoda Mareza – Novi rezervoar

Capture

Završeni projekti u 2014. godini su:

– Glavni projekat priključenja na fekalnu kanalizaciju na UP 67, 70 i 73 u zahvatu DUP-a „Ibričevina“ – izmjena i dopuna;
– Glavni projekat vodovodne i fekalne kanalizacije za dio ulice Janka Đonovića u zahvatu DUP-a „Zabjelo B1“ Podgorica;
– Glavni projekat priključenja bočnog kanala Mosorske ulice na fekalnu kanalizaciju u RO406 u zahvatu DUP-a „Murtovina“ u Podgorici;
– Glavni projekat priključenja bočnog kanala Mosorkse ulice na fekalnu kanalizaciju u RO860 u zahvatu DUP-a „Murtovina“ u Podgorici;
– Glavni projekat priključenja na hidrotehničke instalacije objekata na UP104 DUP „Nova Varoš 2“ Podgorica;
– Glavni projekat fekalne kanalizacije za Balkansku ulicu u zahvatu DUP-a „Murtovina“ Podgorica;
– Glavni projekat fekalne kanalizacije za UP 8 i 9 u zahvatu DUP-a „Servisno skladišna zona – Vatrogasni dom“ Podgorica;
– Glavni projekat vodovoda za selo Sjenica u Kučima;
– Glavni projekat fekalne kanalizacije za dio ulice Tripa Kokolja u zahvatu DUP-a „Masline“ Podgorica;
– Glavni projekat fekalne kanalizacije za ulicu I crnogorske brigade narodne odbrane u zahvatu DUP-a „Zlatica B“ Podgorica;
– Glavni projekat duktilnog cjevovoda DN500 u dijelu ulice Baku od čvora C5456 do projektnog čvora Cproj;
– Glavni projekat fekalne kanalizacije za nastavak ulice Trifuna Đukića, ulicu Lutovačkih barjaktara i Bratonožićku ulicu;
– Glavni projekat fekalne kanalizacije za ulicu III sandžačke brigrade, ulicu Novaka Ramova i ulica Žikice Jovanovića Španca u zahvatu DUP-a „Konik – Vrela Ribnička“ Podgorica;
– Glavni projekat priključenja bočnog kraka Bregalničke ulice na fekalnu kanalizaciju u RO6037 u naselju Momišići Podgorica.