Reklamacija

Reklamacija
NAPOMENA: Reklamacija koja ne sadrži uredno upisanu šifru, maticni broj, broj vodomjera i email adresu neće se razmatrati.