Vodovodna mreža

Jedan od osnovnih preduslova urednog vodosnabdijevanja je adekvatno održavanje vodovodne mreže.Vodovodna mreža podijeljena je na primarnu mrežu, koja obuhvata transportno distrubutivne cjevovode, sekundarnu mrežu sa koje se snabdijevaju potrošači, i tercijarnu mrežu koja u većini slučajeva predstavlja priključni dio cjevovoda od sekundarne mreže do mjernog mjesta potrošača.Procijenjena dužina primarne i sekundarne mreže, preko koje se distribuira voda do potrošača, iznosi cca 700 km primarne i 300 km sekundarne mreže, dok se dužina tercijarne mreže procjenjuje na cca 370 km (37.000 priključaka, dužina do priključka 10 m). Ukupna procijenjena dužina vodovodne mreže na području vodovodnog sistema Podgorice iznosi cca 1.370 km. Aktivno snimanje i ažuriranje katastra u digitalnoj formi vodovodnog sistema Podgorice, počelo je od 2000. godine na osnovu postojećeg materijala. Trenutni podatak o snimljenoj mreži i vodovodnim čvorovima na njoj, proizvod je isključivo rada na terenu, odnosno potvrde podatka kroz precizno snimanje geodetskim instrumentima. Do sada je snimljeno i katastarski obrađeno ukupno 592.554 m vodovodne mreže.

Mreža se sastoji iz cjevovoda raznih prečnika, tipova i starosti. U tabeli su date vrste vodovodnog materijala za dio snimljenog katastra mreže.

Učešće pojedinih materijala u ukupno snimljenoj mreži

Materijal Dužina (m) Procenat (%)
AC (azbest-cement) 135.706,45 22,90
PEHD (polietilen visoke gustoće) 341.568,03 57,64
LG (liveno-gvozdeni cjevodovod) 11.366,81 1,92
D (duktil) 25.157,30 4,25
PVC (polivinil hlorid) 2.691,37 0,45
CELIK (čelični cjevovod) 8.357,08 1,41
PC (pocinčani cjevovod) 52.679,98 8,89
Nepoznato 15.026,24 2,54
Ukupno 592.553,26 100,00

 

Procentualna učestalost snimljene primarne, sekundarne i tercijarne mreže po materijalima

Materijal PRIMARNA SEKUNDARNA TERCIJARNA
Dužina (m) % Dužina (m) % Dužina (m) %
AC 135.073,30 99,53 633,18 0,47
PEHD 274.731,95 80,43 65.599,91 19,21 1.236,17 0,36
LG 11.366,81 100,00
D 25.157,30 100,00
PVC 2.108,89 78,36 582,48 21,64
CELIK 8.357,08 100,00
PC 7.681,57 14,58 36.601,78 69,48 8.396,63 15,94

Podaci iz prethodne tabele ukazuju na potrebu za dopunom katastra vodovodnih instalacija sa posebnom pažnjom na sekundarnu i tercijarnu mrežu, na kojoj se ostvaruju i najveći gubici vode iz sistema. Uporedo sa dopunom katastra instalacija, potrebno je izvršiti saniranje i zamjenu pojedinih cjevovoda na vodovodnoj mreži. Uočava se veliki procenat azbest-cementnih cijevi koje u narednom periodu treba da budu zamijenjene. Ove cijevi su stare oko četrdeset godina, a posebno njihovu zamjenu treba postaviti kao prioritet zbog zaštite zdravlja ljudi. Društvo u kontinuitetu izvodi aktivnosti koji se odnose na zamjenu starih cjevovoda, kroz rekonstrukciju vodovodne mreže.Kako je u srednjoročnoj projekciji razvoja vodosnabdijevanja za područje Glavnog grada planirano, i u narednom periodu će se preduzimati aktivnosti na zamjeni azbest cementnih cijevi u djelovima grada gdje su se do sada dešavali najčešći kvarovi.Osim azbest-cementne cijevi i PVC kao materijal je izbačen iz upotrebe i takođe je potrebno izvršiti i njegovu zamijenu u narednom periodu.U toku 2015. godine završilo se sa realizacijom Projekta poboljšanja vodosnabdijevanja GO Tuzi kroz rekonstrukciju vodovodne mreže. Rekonstruisano je ukupno oko 20 km mreže u samom centru Tuzi i južnom dijelu GO Tuzi, takođe je izvršeno i spajanje sa dijelom sistema Karabuško polje, odnosno rekonstruisani su djelovi gdje su evidentirani najveći gubici na mreži.Ukupna vrijednost investicije iznosila je oko 2 miliona eura.Pomenute aktivnosti, za osnovni cilj imaju smanjenje tehničkih gubitaka, odnosno procurivanja na vodovodnoj mreži, što u narednom periodu mora biti jedan od osnovnih ciljeva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica. Dodatno snimanje katastra, pogotovo sekundarne mreže, podrazumijeva dodatnu tehnološku opremljenost i tehničku osposobljenost osoblja koje treba da vrši izradu katastra.

 

 

 

Rezervoarski prostor Glavnog grada Podgorica

Vodovod-Podgorica-013-580x273

 Širenje sistema Glavnog grada i njegovo spajanje sa gradskim opštinama Golubovci i Tuzi, prouzrokovalo je izradu novog rezervoarskog prostora.

Trenutno se raspolaže sa sljedećim rezervoarima, ukupnog kapaciteta 8.400 m3 i to:

 

  • Rezervoar „Ljubović“, kapaciteta 3.000 m3
  • Rezervoar „Gorica“, kapaciteta 1.200 m3  
  • Rezervoar „Vuksanlekići“, kapaciteta 800 m³
  • Rezervoar „Milješ“, kapaciteta 200 m³
  • Rezervoar „Lekovića gora“, kapaciteta 800 m³
  • Rezervoar „Dinoša“, kapaciteta 400 m³
  • Rezervoar Orlovina, kapaciteta 2.000 m3.

Obzirom na prosječnu dnevnu potrošnju vode, rezervoarski prostor sa kojim raspolaže vodovodni sistem Glavnog grada, predstavlja oko 9% od dnevnih potreba. Očito je da je ova zapremina nedovoljna i da je potrebno usmjeriti aktivnosti na njenom povećanju. Uobičajena praksa jeste da veličina rezervoarskog prostora bude do 30% u odnosu na dnevne potrebe.

Rezervoarski prostor – Podgorica

Najveći nedostatak rezervoarskog prostora je upravo u Podgorici, gdje se raspolaže sa tri rezervoara, ukupnog kapaciteta 6.200 m3 i to:

  • Rezervoar „Ljubović“, kapaciteta 3.000 m3
  • Rezervoar „Gorica“, kapaciteta 1.200 m3
  • Rezervoar „Orlovina“, kapaciteta 2.000 m3

Postojeći rezervoarski prostor na Ljuboviću povezan je primarnim cjevovodima nedovoljnog profila i u ovom trenutku ne može se govoriti o njegovoj potpunoj funkciji, pogotovo u ljetnjim mjesecima, kada je ovaj rezervoar gotovo prazan. Rezervoarski prostor na brdu Gorica koristi se u protivpožarne svrhe i trenutno je u funkciji.Studijom izvodljivosti vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Glavnog grada Podgorica, koja je završena u aprilu 2011. godine, obrađen je razvoj hidrotehničke infrastrukture na području Glavnog grada Podgorice. U dijelu koji se odnosi na vodosnabdijevanje, obrađen je objekat centralnog rezervoara od 20.000 m3 sa glavnog vodoizvorišta Mareza u dužini od oko 9.000 m. Urađena je Studija lokacije za rezervoar „Vršak“ od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.