Rješenja

Doo Vodovod i kanalizacija rješavajući po zahtjevu Organizacije slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin Ul. Mila Radunovića S3-Podgorica, koju zastupa Milutina Milačić predsjednik Organizacije, radi ostvarivanja prava na subvenciju za članove Organizacije, na osnovu člana 2. Odluke o subvencioniranju računa za utrošenu vodu i izvršene usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda (Odluka odbora direktora od 04.03.2014 godine)i člana 106. Zakona o upravnom postupku (“sluzbeni list CG, br. 56/14,20/15, 40/16 i 37/17) donosi rješenje, odobrava se pravo na subvenciju, pa se na mjesečni račun za utrošenu vodu i izvršene uslue odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda umanjuju za 50%, počev od 22.01.2018 godine do 22.01.2019 godine.

rješenje

January 29, 2018

Obavještenje

Doo Vodovod i kanalizacija rješavajući po zahtjevu Organizacije slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin Ul. Mila Radunovića S3-Podgorica, koju zastupa Milutina Milačić predsjednik Organizacije, radi ostvarivanja […]