Cjenovnik

Kategorije Potrošača Voda €/m3 Kanalizacija €/m3
Prva kategorija potrošača

Privredna društva, preduzetnici i svi potrošači koji nijesu obuhvaćeni drugom kategorijom

1,330 0,665
Druga „A“ kategorija potrošača

Ustanove i organizacije kao što su: predškolske, školske, kulturno-prosvetne i socijalno-zdravstvene ustanove, sportska društva, objekti Vojske CG

1,146 0,573
Druga „B“ kategorija potrošača

Domaćinstva (kolektivno i individualno stanovanje)

0,405 0,202

Napomene:

  1. U cijenu je uracunat PDV po stopi od 7%
  2. Ove cijene su u primjeni od 01.11.2008.godine
  3. Cijene za domaæinstva su u primjeni od 01.08.2011.godine