Kanalizacija

Kanalizacija

Razvoj grada uslovio je i izgradnju velikog broja objekata. Problem nepokrivenosti kolektorskom mrežom posebno je izražen u privatnom sektoru, gdje je procenat pokrivenost svega 10%, dok je u
stambenog sektora relativno dobar i iznosi oko 94%.

Projekat podrazumijeva pokrivanje većeg dijela teritorije Glavnog grada Podgorice mrežom primarnih kolektora fekalne kanalizacije. Ovaj projekta je Nacionalna investiciona komisija Vlade Crne Gore ocijenila kao jedan od prioritetnih. Planirano je da finansijska sredstva za ovu fazu dijelom budu obezbijeđena iz sredstava evropskih IPA fondova – kroz program za razvoj infrastrukture Zapadnog Balkana, a dijelom iz sopstvenih sredstava. Kompletna projektna dokumentacija za kolektorsku mrežu je urađena i obuhvata mrežu glavnih kolektora fekalne kanalizacije u dužini od oko 25,2 km u djelovima grada koji nijesu pokriveni ovom vrstom instalacija (Tološi, Gornja Gorica, Donja Gorica, Sadine, djelovi Zabjela, Dahna, Dajbabe, Zelenika…) i sastoji se iz:

 • -Glavnog sabirnog kolektora sa desne strane rijeke Morače (označen kao kanal K1) koji je prečnika Ø500 i Ø800 i dužine oko 7354m

Na glavne kolektore duž lijeve i desne obale rijeke Morače povezuju se kolektori za sledeća gradska naselja i
to:

 •       Kolektor K2 – profila Ø400mm, Ø500mm i Ø700mm, ukupne dužine oko 2208 m, koji prihvata u najuzvodnijem dijelu otpadne vode sa područja naselja Donji i Gornji Vranići i dio naselja Tološi. Trasom kolektor pokriva potrebe budućeg naselja Sadine, kao i naselja Gornja Gorica. Kolektor se završava ulivom u kanal K1 na planiranom kružnom toku obilaznice na Komanskom mostu.
 •       Kolektor K3 – profila Ø300mm, Ø500mm i Ø800mm, ukupne dužine oko 2625m, koji predstavlja centralni kolektor za Donju Goricu. U najuzvodnijem dijelu vrši se prihvat dijela voda iz Gornje Gorice, dok budućom trasom Cetinjskog puta vrši se prihvat otpadnih voda iz većeg dijela naselja Donja Gorica.
 •       Kolektor K4 – profila Ø300mm i Ø500mm, ukupne dužine oko 975m, koji prihvata otpadne vode sa dijela Donje Gorice, koji gravitira ka Sitnici.
 •       Kolektor K5 – profila Ø500mm, ukupne dužine oko 2078m. Trasa kanala ide saobraćajnicom Partizanski put na granici između budućeg naselja Sadine i Tološi, a zatim     saobraćajnicom pored fabrike „Elastik“ spaja se sa centralnim kolektorom K2.
 •       Kolektor K6 – profila Ø400mm, ukupne dužine oko 345m. Predstavlja jedan od centralnih kolektora kroz naselje Tološi i spaja se sa kolektorom K5.
 •       Kolektor K7 – profila Ø300mm i Ø400mm, ukupne dužune oko 2290m, koji prihvata otpadne vode iz Donje Gorice, u dijelu od Cetinjskog puta do obale Morače.
 •       Kolektor K8 – profila Ø400mm i Ø500mm , ukupne dužine oko 1270m koji prihvata otpadne vode iz dijela Gornje Gorice, kao i iz budućeg naselja definisanog DUP-om „Radoje Dakić“.         Krajnjim dijelom trase kolektor prolazi kroz naselje Kruševac i kod postojećeg Posrtrojenja za prečišćavanje otpadnih voda voda uliva se u mostovski-kolektorski prelaz.
 •        Kolektor 8a – profila Ø400mm, ukupne dužine oko 760m,koji ide duž ulice Branka Deletića u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 2“ i povezuje se sa kolektorom K10.
 •       Kolektor K10 – profila Ø500mm, ukupne dužine oko 1102m, koji ide Nikšićkim putem i prihvata otpadne vode sa većeg dijela Gornje Gorice.
 •       Kolektor K16 – profila Ø400 i Ø500, ukupne dužine oko 2086m prihvata vodu iz gradskog naselja Zabjelo i iz budućeg naselja Zabjelo 8.
 •       Kolektor K17 – profila Ø250 i Ø400, ukupne dužine oko 1379m, koji ide Lješkopoljskom ulicom i prihvata vode sa dijela Donje Gorice.
 •       Kolektor K18 – profila Ø400, dužine oko 630m, koji povezuje kolektor iz Lješkopoljske ulice sa kolektorom duž Cetinjskog puta.

           Potrebno je napomenuti da će pojedini od gore navedenih kolektora , a koji se nalaze duž Južne obilaznice i Cetinjskog puta, biti realizovani u okviru izgradnje i rekonstrukcije pomenute trase. To su:

 •        Dio kanala K1 u dužini od 4104 m,
 •        Kolektor K3 u dužini od 2625 m,
 •        Kolektor K4 u dužini 975 m.
 •         Kolektor K14 (pripada I fazi) u dužini od 1180 m.

Ukupna procijenjena vrijednost kompletne investicije iznosi oko 14 miliona eura sa PDV-om.