Postrojenje

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Izgradnja novog PPOV (Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda) sa kompletnim tretmanom kanalizacionog mulja i kanalizacionom mrežom dužine 40km,  je kapitalni projekat kako za Podgoricu, tako i za Crnu Goru. Lokacija budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda definisana kroz DUP „Industrijska zona-Kombinat aluminijuma Podgorica”.  Novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda projektovano je za 275.000 stanovnika i treba da zadovolji potrebe Glavnog grada u narednih 30 godina. Njime će se riješiti problem komunalnih otpadnih voda i zbrinuti obrađeni mulj.

1

Izgradnjom novog postrojenja, gasi se postojeće postrojenje i istovremeno oslobađa zemljište površine od 100 hiljada m2čija će vrijednost zajedno sa naknadom za komunalno opremanje građevinskog zemljišta predstavljati ulog Glavnog grada za realizaciju ove investicije. Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda izgrađeno je 1978. godine i ima kapacitet za između 55, najviše 60 hiljada ekvivalentnih stanovnika, a sada prerađuje vodu za duplo više stanovnika – oko 108 hiljada.

Kako se Glavni grad razvijao ubrzano, postrojenje nije u mogućnosti da u potpunosti obavlja prečišćavanje svih komunalnih otpadnih voda. Takođe, pojedini djelovi grada koje karakteriše individualna gradnja, nemaju mrežu fekalnih kolektora, tako da se otpadne vode ispuštaju direktno u septičke jame od kojih su mnoge propusne i predstavljaju rizik za potencijalno zagađenje podzemnih voda.

2

U skladu sa ugovorom sa IRF Crne Gore o kreditnom aranžmanu u iznosu od 3,5 miliona eura, kao pripremu za ovaj projekat,  otpočeli smo sa izgradnjom kanalizacione mreže u djelovima grada u kojima nedostaje, a gdje postoje primarni kolektor. Ovaj projekat obuhvata  izgradnju blizu 20 kilometara sekundarne kanalizacione mreže na koju će se priključiti oko 1.500 objekata u naseljima Murtovina, Doljani, Zagorič, kao i djelovima Drača, Starog aerodroma, Maslina, Konika i Vrela ribničkih.

Projekat izgradnje novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektorske mreže vezan je za poboljšanje opštih uslova kvaliteta života i zdravlja građana Podgorice i očuvanja životne sredine na širem području. Značajna dimenzija projekta je zaštita režima podzemnih voda, odnosno očuvanje postojećih vodoizvorišta na teritoriji glavnog grada uz smanjenje rizika od njihovog zagađenja, a osnovni zadatak je kanalisanje komunalnih otpadnih voda iz što većeg broja domaćinstava, uz njihovo prečišćavanje na lokaciji budućeg postrojenja .